Harderwieker Bieleggers '84
Komende Toernooien
Sponsors
Login
Leden
 • Boullijst
 • Kantineroosters
 • Ledenlijst
 • LIef en Leed
 • Nieuwsbrief
 • Toernooikalender
 • Eerst inloggen !!!

 • Daarna komt er rechtsboven een menu-item Leden

Algemene Ledenvergadering 2016

Jeu de Boulesvereniging

“HARDERWIEKER BIELEGGERS ‘84

HKB84-trans-randu komt toch ook !!

       want de vereniging zijn we met z’n allen

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering 2016op woensdag 13 april a.s.

om 20.00 uur

in de kantine van ons clubgebouw

Geachte leden,

 

Het bestuur nodigt u allen van harte uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering.

Onderstaand volgt de agenda voor deze avond.

 

A  G  E  N  D  A

01      Opening door de voorzitter

02      Vaststellen agenda

03      Mededelingen

04      Ingekomen stukken

05      Verslag van de Alg. Ledenvergadering van 22 april 2015

06      Jaarverslag secretaris

07      Jaarverslag penningmeester

 • Financieel verslag 2015

(exploitatie overzicht 2015, toelichting exploitatie overzicht 2015,

balans 2015, – verslag kascontrolecommissie)

 • Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 • Begroting 2016

(begroting en toelichting op de begroting)

 • Voorstel om het systeem van contributieverhoging te handhaven

08      Jaarverslag wedstrijdsecretaris

09      Jaarverslag algemene- en kantinezaken

10      Jaarverslag technische zaken en onderhoud

11      Clubkleding

12      Mededelingen District Midden

13      Agendapunten ingebracht door de leden

14      Huldiging jubilarissen

15      Bestuursverkiezing

 • Aftredend en herkiesbaar                        : Theo van Donkersgoed

16     Rondvraag

17      Sluiting door de voorzitter

 

Tot ziens, namens het bestuur

Egi van Hout

secretaris

 

Nog even uw aandacht voor het volgende:

U bent verhinderd, neem dan een kleine moeite en laat het ons even weten. Via telefoon, e-mail of afmeldinglijst in de kantine.

U wilt graag een agendapunt toevoegen aan de agenda, dat kan, u kunt dit indienen tot uiterlijk één dag voor de ALV bij de secretaris.

U wilt zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie, opgave tot 30 minuten voor aanvang van de vergadering.

U hebt iets voor de rondvraag, maar ziet er tegenop om dit in het openbaar te doen, dien deze dan schriftelijk in. (wel met naam en ondertekend)